Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo - dydaktyczne) w Katedrze Pielęgniarstwa - dyscyplina nauki o zdrowiu

Data ogłoszenia: 
26/05/2020
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, 26.05.2020 r.                 

 

DYREKTOR SZKOŁY ZDROWIA PUBLICZNEGO
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta (stanowisko badawczo-dydaktyczne)
w Katedrze Pielęgniarstwa – dyscyplina nauki o zdrowiu

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa lub magistra położnictwa,
 • udokumentowany dorobek naukowy, organizacyjny i dydaktyczny – kandydat musi spełniać wymagania kwalifikacyjne określone w Załączniku nr 4 do Statutu Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie,
 • praktyczne doświadczenie w pracy w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 4. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. kopia dyplomów ukończonych kursów i szkoleń,
 7. informacja kandydata o spełnianiu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (tabela),
 8. wykaz dorobku naukowego wraz z wyceną punktową,
 9. oświadczenie o dziedzinie nauki i dyscyplinie naukowej oraz oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta (BIP UWM - „baza dokumentów”),
 11. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art.120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 85),
 12. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (BIP UWM - „baza dokumentów”).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Szkoły Zdrowia Publicznego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 26 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2020 r.   
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale:  3205-3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

                                                                                     

 Dyrektor Szkoły Zdrowia Publicznego

dr hab. n. med. Jadwiga Snarska, prof. UWM