Konkurs na stanowisko asystenta (stanowisko badawcze) w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa

Data ogłoszenia: 
14/11/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta (stanowisko badawcze)
w Katedrze Technologii i Chemii Mięsa

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające wymogi:

 • przewidziane w art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).

Oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać przynajmniej tytuł zawodowy magistra inżyniera
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka: co najmniej 50 pkt. za publikacje oryginalne i przeglądowe z list A wykazu MNiSW, w tym co najmniej 25 pkt. uzyskanych jako pierwszy lub jedyny autor (wg tabela 5a,  załącznika 4 do Uchwała nr 494 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 21 maja 2019 roku w sprawie Statutu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie)
 • posiadać umiejętność pracy zespołowej
 • posiadać umiejętność planowania i wykonywania badań naukowych
 • posiadać znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym prowadzenie zajęć dydaktycznych  
 • wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego (obcokrajowcy)
 • dodatkowym atutem będzie doświadczenie zdobyte w pracowni chromatograficznej lub odbyte szkolenia z tego zakresu

Wykaz dokumentów:

 • Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 • Życiorys (CV).
 • Kwestionariusz osobowy (formularz do pobrania http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
 • Odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu magistra inżyniera.
 • Wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW).
 • Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców)
 • Oświadczenie o spełnieniu warunków z art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r. poz. 1668).
 • Oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • Oświadczenie z deklaracją prowadzenia działalności naukowej oraz możliwości zaliczenia do liczby N pracowników prowadzących działalność naukową - w dyscyplinie technologia żywności i żywienia.  
 • Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie (formularz do pobrania http://bip.uwm.edu.pl/node/969).
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (formularz dostępny na http://bip.uwm.edu.pl/node/969).

 Informacje:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 
  z 2018 r. poz. 1668).
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta: 3 205 PLN.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Plac Cieszyński 1, w terminie do dnia 14.12.2019 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 19.12.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dziekan Wydziału Nauki o Żywności

Prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz