Konkurs na stanowisko asystenta – pracownika naukowego w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

Data ogłoszenia: 
02/06/2017
Stanowisko: 
asystent

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta – pracownika naukowego

w Katedrze Chirurgii i Rentgenologii z Kliniką

z wynagrodzeniem w przedziale 3.000,00 zł -3.200,00 zł

Wymagania:

 1. dyplom lekarza weterynarii,
 2. udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy Journal Citation Reports oraz posiadających Impact Factor,
 3. minimalnie 4 letnie doświadczenie w pracy klinicznej ze zwierzętami
 4. biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 5. znajomość zagadnień związanych z zabiegami ortopedycznymi a w szczególności osteotomii kości piszczelowej,
 6. praktyczna znajomość i doświadczenie w znieczulaniu różnych gatunków zwierząt,
 7. doświadczenie w wykonywaniu oraz interpretacji obrazów radiologicznych,
 8. doświadczenie w pisaniu  publikacji naukowych
 9. doświadczenie w pracy z programami statystycznymi
 10. UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Typ konkursu : NCBIR: LIDER VII

Termin składania ofert: 16.06.2017 r.

Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

 1. umowa o pracę,
 2. okres zatrudnienia do 31 miesięcy,
 3. wymiar etatu 3/4
 4. praca w ramach projektu pt: „Operacyjne leczenie zerwanego więzadła krzyżowego przedniego z wykorzystaniem techniki przemieszczania guzowatości kości piszczelowej w modyfikacji własnej na modelu owcy”.

 

Dodatkowe informacje:

 1. Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 14, następujące dokumenty:
 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • życiorys zawierający informacje na temat spełnienia wymagań zawartych w konkursie,
 • odpis dyplomu lekarza weterynarii,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.
 1. W treści podania proszę zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
 2. UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.06.2017 r.

 

 Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej

 Prof. dr hab. Bogdan Lewczuk