konkurs na stanowisko asystenta-pracownika dydaktycznego w Katedrze Ginekologii i Położnictwa

Data ogłoszenia: 
05/11/2019
Stanowisko: 
asystent

                           DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                          
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na  stanowisko asystenta-pracownika dydaktycznego
w Katedrze Ginekologii i Położnictwa

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

- tytuł zawodowy lekarza
- specjalizacja II stopnia w zakresie ginekologii i położnictwa
- doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami oraz zajęć na sali porodowej wysokiej wierności w CSM
- doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik operacyjnych - laparoskopia (do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem trenażerów laparoskopowych)
- kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej
- biegła znajomość języka angielskiego
- obsługa Pakietu MS Office
- komunikatywność
- umiejętność pracy samodzielnej oraz w zespole
- zaangażowani

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych( tabela obowiązująca w UWM)
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku wykładowcy,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 5 grudnia 2019r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300zł brutto
 • Rektorowi przysługuje prawo unieważnienia konkursu na każdym etapie postępowania konkursowego bez podania przyczyny.
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 20585 roku Prawo o szkolnictwie wyższym(Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust.3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669).