konkurs na stanowisko asystenta-pracownika dydaktycznego w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego ( Klinika Urologii)

Data ogłoszenia: 
12/12/2019
Stanowisko: 
asystent

                                        DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO                                           
COLLEGIUM MEDICUM
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Chirurgii Ogólnej, Małoinwazyjnej i Wieku Podeszłego (Klinika Urologii)

w grupie pracowników dydaktycznych

 

 

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej,
  • znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
  • obsługa komputera,  w tym pakietu Microsoft.
  • specjalizacja z urologii
  • wszczęty przewód doktorski lub stopień doktora nauk medycznych
  • autor co najmniej 1 skryptu dydaktycznego lub autor co najmniej 1 monografii/podręcznika/rozdziału
   w podręczniku lub autor co najmniej 2 publikacji popularno-naukowych/naukowych
  • kierownik lub wykonawca co najmniej 1 projektu dydaktycznego lub odbycie co najmniej 1 stażu dydaktycznego

 

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. odpis dokumentu potwierdzającego posiadane specjalizacje,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach organizacyjnych i dydaktycznych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta dydaktycznego,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia
  20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668),
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).
 11. Oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby pracowników prowadzących działalność naukową (bez daty)
 12. Oświadczenie o dziedzinie nauki lub sztuki i dyscyplinie naukowej lub artystycznej (bez daty)

 

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 13 stycznia 2020r. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia 31 stycznia 2020 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta dydaktycznego zawiera się w przedziale: 3205-3300 zł brutto
 • Konkurs ma charakter jednoetapowy.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 2183 z późn. zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku Przepisy wprowadzające ustawę-Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1669).

 

 

 

                                                                Dziekan Wydziału Lekarskiego

 

                                                                                Dr hab. n. med. Leszek Gromadziński, prof. UWM