Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w wymiarze 0,6 etatu w Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

Data ogłoszenia: 
14/02/2018
Stanowisko: 
asystent

 

DZIEKAN WYDZIAŁU LEKARSKIEGO
COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego w wymiarze 0,6 etatu
w Katedrze Kardiologii i Kardiochirurgii

 

Budowa Infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej” (Umowa o dofinansowanie nr UDA-PWM.01.01.03-28-012/14-00)

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy magistra w zakresie fizyki biomedycznej,
 • doświadczenie na stanowisku asystenta naukowego,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny nuklearnej,
 • obsługa aparatury w zakresie medycyny nuklearnej i radiologii,
 • uprawnienia inspektora ochrony radiologicznej,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. dokument potwierdzający posiadanie uprawnień inspektora ochrony radiologicznej,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowo-badawczych i organizacyjnych,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 28 lutego 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 8 marca 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 1470–2600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Lekarskiego

   prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz