Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doca) w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
01/07/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego (post-doca)

w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

z wynagrodzeniem w przedziale 5.000,00 zł -5.500,00 zł

Wymagania:

 1. stopień doktora nauk biologicznych,
 2. udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji w czasopismach z listy JournalCitationReports oraz zdeponowanych sekwencji mitogenomów grzybów toksynotwórczych w banku genów,
 3. biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 4. UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis zadań:

 1. znajomość zagadnień związanych z analizami TaqMan grzybów toksynotwórczych,
 2. praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (techniki real-time PCR, sekwencjonowania NGS)

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 14.07.2016 r.

Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

 1. umowa o pracę,
 2. okres zatrudnienia do 36 miesięcy,
 3. praca w ramach projektu NCN Opus pod tytułem: "Opracowanie markera FcMito w celu wysoce czułej kwantyfikacji Fusariumculmorum oraz analiza zmienności międzygatunkowej gatunków z rodzaju Fusarium wytwarzających trichoteceny grupy B w oparciu o sekwencje genomów mitochondrialnych".

Dodatkowe informacje:

 1. Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:
 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
  • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.
 1. W treści podania proszę zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
 2. UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 3. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 4. Termin składania podań upływa z dniem 14.07.2016 r.
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 18.07.2016 r.

                                                                      DZIEKAN

                                                                                         prof.dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

 

Olsztyn, dn. 01.07.2016 r.