Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
21/06/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII       

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

 

Wymagania stawiane kandydatom:

 • stopień doktora nauk biologicznych,
 • znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca    2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016 r. poz. 1842)

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • znajomość zagadnień związanych z ewolucją molekularną,
 • praktyczna znajomość technik biologii molekularnej (techniki PCR, izolacja DNA i RNA, elektroforeza) oraz bioinformatycznych,

Warunki zatrudnienia:

 • umowa o pracę,
 • okres zatrudnienia 30 miesiący,
 • przedział wynagrodzeń: 3.000,00 – 3.900,00 zł brutto,
 • praca w ramach projektu NCN Opus dotyczącego mechanizmów ewolucyjnych w rodzaju Aneura.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.

W treści podania proszę zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.

 

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 1.09.2017

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 13.09.2017

                                                              DZIEKAN

 

                                                                                             prof. dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.