Konkurs na stanowisko asystenta naukowego (post-doc) w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

Data ogłoszenia: 
22/08/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego (post-doc)

w Katedrze Botaniki i Ochrony Przyrody

z wynagrodzeniem w przedziale 3.000,00 zł -3.900,00 zł

Wymagania:

 1. stopień doktora nauk biologicznych,
 2. znaczący dorobek naukowy udokumentowany publikacjami w czasopismach z listy Journal Citation Reports,
 3. krajowe i zagraniczne staże naukowe,
 4. aktywny udział w konferencjach naukowych,
 5. biegła znajomość języka polskiego i angielskiego w mowie i piśmie,
 6. UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis zadań:

Praca w ramach projektu NCN Opus pod tytułem: "Poszukiwanie mechanizmów determinacji płci i analiza ewolucyjnych konsekwencji modelu rozmnażania u wątrobowców liściastych z rodziny Calypogeiaceae".

Pracodawca od kandydata oczekuje:

 1. Znajomości zagadnień związanych z determinacją płci u mchów i wątrobowców,
 2. praktycznej znajomości technik biologii molekularnej (techniki PCR, izolacja DNA z wątrobowców, elektroforeza) oraz konstrukcji bibliotek genomowych i sekwencjonowania NGS.

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ

Termin składania ofert: 04.09.2016 r.

Forma składania ofert: osobiście
Warunki zatrudnienia:

 1. umowa o pracę,
 2. okres zatrudnienia do 24 miesięcy,
 3. praca w ramach projektu NCN Opus pod tytułem: "Poszukiwanie mechanizmów determinacji płci i analiza ewolucyjnych konsekwencji modelu rozmnażania u wątrobowców liściastych z rodziny Calypogeiaceae".

Dodatkowe informacje:

 1. Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty: podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie), Curriculum vitae, odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora, opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora), wykaz publikacji.
 2. W treści podania proszę zamieścić oświadczenie: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu na potrzeby rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182). Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych spowoduje, że zgłoszenie nie zostanie uwzględnione.
 3. UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
 4. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 5. Termin składania podań upływa z dniem 04.09.2016 r.
 6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 09.09.2016 r.

DZIEKAN

 

                                                                                         prof.dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. zw.

Olsztyn, dn. 22.08.2016 r.