Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Katedrze Radiologii

Data ogłoszenia: 
18/08/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego
w Katedrze Radiologii (w wymiarze 0,6 etatu)

w ramach projektu „Budowa infrastruktury B+R do prowadzenia badań z zakresu medycyny nuklearnej” (Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.01.03-28-012/14-00)

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. suplement do dyplomu,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych i organizacyjnych,
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 1 września 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 1470–2600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

 prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz