Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Katedrze Radiologii

Data ogłoszenia: 
27/05/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego
(w wymiarze 0,6 etatu)
w Katedrze Radiologii

w ramach projektu „Budowa Infrastruktury B+R do prowadzenia badań
z zakresu medycyny nuklearnej”
(Umowa o dofinansowanie nr UDA-RPWM.01.01.03-28-012/14-00)

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta naukowego powinni posiadać:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu medycyny,
 • biegłą znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys (CV),
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. suplement do dyplomu,
 6. kopia prawa wykonywania zawodu,
 7. wykaz osiągnięć organizacyjnych, wykaz dorobku naukowego,
 8. informacja o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 10. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (teks jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm. ).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w terminie do dnia 10 czerwca 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30 czerwca 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego zawiera się w przedziale: 1470-2600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.).

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz