Konkurs na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji

Data ogłoszenia: 
07/08/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU GEODEZJI, INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ I BUDOWNICTWA
UNIWERSYETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta naukowego w Instytucie Geodezji
w wymiarze 2/3 etatu

Kandydat przystępujący do konkursu powinien posiadać: 

 • tytuł zawodowy magistra inżyniera w zakresie geodezji i kartografii,
 • zainteresowania badawcze z zakresu monitorowania stanu ziemskiej jonosfery  wykorzystaniem obserwacji GNSS,
 • doświadczenie w analizach dokładności globalnych map jonosfery,
 • doświadczenie w realizacji projektów naukowych,
 • znajomość metod zarządzania projektami: Prince2 oraz AgilePM,
 • doświadczenie z zakresu prezentacji wyników badań na konferencjach międzynarodowych,
 • biegłą znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie oraz biegłą znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 • prawo jazdy kategorii B. 

 Zgłoszenie winno zawierać:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys zawodowy,
 3. Kwestionariusz osobowy (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezja i kartografia,
 5. Pisemna opinia opiekuna pracy magisterskiej lub bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy
 6. Pisemne sprawozdanie z dotychczasowej działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej i organizacyjnej,
 7. Opracowanie dotyczące zainteresowań i planów naukowych, badawczych, publikacyjnych, dydaktycznych i organizacyjnych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 8. Arkusz Oceny Okresowej Nauczyciela (AONA) w części dotyczącej osiągnięć – dotyczy kandydatów będących pracownikami Uniwersytetu,
 9. Informację o całokształcie dorobku naukowego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 10. Informację kandydata o spełnieniu wymogów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 11. Dokument potwierdzający znajomość języka angielskiego,
 12. Dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,
 13. Deklaracja złożenia oświadczenia, o którym mowa w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w sprawie zaliczania do dyscypliny naukowej (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 14. Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe),
 15. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (do pobrania ze strony: http://wgipb.uwm.edu.pl/?q=postepowanie_konkursowe).

Dokumenty wymienione w pkt. 5, 6 i 7 należy przesłać dodatkowo w formie elektronicznej na adres: wgipb.dziekan@uwm.edu.pl zgodnie z Uchwałą nr 9 Rady Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 września 2016 roku w sprawie zaopiniowania kandydatów do Wydziałowej Komisji Konkursowej w kadencji 2016-2020, szczegółowych wymagań stawianych kandydatowi w postępowaniu konkursowym oraz przebiegu postępowania konkursowego wraz ze zmianami wniesionymi Uchwałami nr 108 z dnia 11 kwietnia 2017 roku oraz nr 205 z dnia 17 października 2017 roku.

 1. Zgłoszenia na konkurs należy składać w Biurze Dziekana Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Prawocheńskiego 15, 10-720 Olsztyn-Kortowo, pok. 16, w terminie od 7 do 21 sierpnia 2019 roku.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty zamknięcia konkursu.
 3. Postępowanie konkursowe przewiduje prezentację przed Komisją Konkursową planów, o których mowa w pkt 6 zgłoszenia do niniejszego konkursu. O terminie posiedzenia Komisji Konkursowej kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.
 4. Okres zatrudnieni na stanowisku asystenta naukowego przewidziany jest na dwa lata.
 5. Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta naukowego (2/3 etatu) zawiera się w przedziale: 2115-2500 zł brutto.
 6. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 7. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 Dziekan

dr hab. inż. Paweł Wielgosz, prof. UWM