Konkurs na stanowisko asystenta (na zastępstwo) w Katedrze Biochemii

Data ogłoszenia: 
23/09/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze Biochemii (na zastępstwo)

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra biotechnologii;
 • posiadać udokumentowany dorobek naukowy poparty publikacjami w czasopismach z bazy Journal Citation Report;
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie;
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • Posiadanie wiedzy z zakresu biochemii medycznej, genetyki;
 • Znajomość piśmiennictwa z zakresu biochemii i immunologii potwierdzona autorskimi publikacjami;
 • Umiejętność zastosowania metod biologii molekularnej (izolacja RNA, PCR, RT-PCR) oraz hodowli in vitro;
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych, w szczególności z zakresu biochemii medycznej;

Oczekiwane predyspozycje:

 • Zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej: skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych;
 • Gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach i kursach szkoleniowych;
 • Aktywne aplikowanie o finansowanie badań naukowych i organizowanie własnej pracy naukowej;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM  w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra biotechnologii,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie,
 • wykaz publikacji.

Wynagrodzenie dla stanowiska zawiera się w przedziale: 2450-2500 PLN

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 07.10.2016 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 28.10.2016 r.