Konkurs na stanowisko asystenta w Melioracji i Kształtowania Środowiska

Data ogłoszenia: 
07/11/2013
Stanowisko: 
asystent

Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w Melioracji i Kształtowania Środowiska

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • Posiadać dyplom magistra ochrony środowiska lub pokrewny albo stopień naukowy doktora nauk rolniczych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska;
 • Posiadać dorobek naukowy z zakresu hydrochemii, hydrologii, kształtowania środowiska udokumentowany publikacjami w renomowanych pismach naukowych (z IF);
 • Wykazać się znajomością zagadnień z zakresu ochrony wód i hydrologii;
 • Posiadać doświadczenie w realizacji projektów badawczych ze środków publicznych;
 • Wykazać się dużym doświadczeniem dydaktycznym w zakresie realizacji zajęć z zakresu melioracji, hydrologii, gospodarki wodnej;
 • Doświadczenie w pracy badawczej w warunkach terenowych;
 • Posługiwać się zaawansowanymi technikami pomiarowymi stosowanymi w hydrometrii i hydrochemii;
 • Wykazywać się znajomością języka polskiego oraz języka obcego.

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie skierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie;
 2. życiorys;
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią;
 4. odpisy dyplomów potwierdzających posiadane kwalifikacje;
 5. wykaz publikacji;
 6. certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydanego przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie;
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego;
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)


DATA OGŁOSZENIA: 07.11.2013 r.
TERMIN SKŁADANIA OFERT: 20.11.2013 r.


Dziekan
prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk