Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa

Data ogłoszenia: 
27/10/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOINŻYNIERII ZWIERZĄT
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta
w Katedrze Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa


Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (t.j Dz.U. 2016 poz. 1842, z późn. zm.) i w Statucie UWM w Olsztynie oraz zawarte w Uchwale nr 338/2013 Senatu UWM w Olsztynie.

Kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadanie stopnia doktora nauk rolniczych, dyscyplina - zootechnika, specjalność związana z żywieniem zwierząt i paszoznawstwem;
 • udokumentowane osiągnięcia naukowe z ww. zakresu (z ukierunkowaniem na żywienie zwierząt monogastrycznych);
 • dorobek naukowy: nie mniej niż 30 pkt. MNiSW, min. 15 pkt. w czasopismach z IF;
 • posiadanie umiejętności w zakresie analityki laboratoryjnej (m.in. znajomość metod chemicznych i biologicznych związanych z analizą ilościową i jakościową pasz) oraz obsługi aparatury specjalistycznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, szczególnie z zakresu żywienia zwierząt i paszoznawstwa;
 • poświadczona znajomość języka polskiego (obcokrajowcy), wskazana znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność pracy w zespole, kreatywność, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych.

Wymagane dokumenty:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie;
 • życiorys (CV);
 • kwestionariusz osobowy;
 • odpis dyplomu uzyskania stopnia doktora oraz inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje;
 • informacja o działalności naukowej i dydaktycznej;
 • wykaz dorobku naukowego (z punktacją wg klasyfikacji MNiSW);
 • opinia z ostatniego miejsca zatrudnienia / odbywania studiów doktoranckich;
 • oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. 2016r. poz. 1842, z późn. zm.);
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta;
 • w przypadku obcokrajowców certyfikat poświadczający biegłą znajomość języka polskiego

Informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze na stanowisku asystenta zawiera się w przedziale:

2450–2600 PLN.               

Uniwersytet zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Zgłoszenie do udziału w konkursie (wraz z wymaganą dokumentacją) należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Oczapowskiego 5/138, 10-719 Olsztyn - do dnia 10 listopada  2017 r.

 

 Dziekan

    prof. dr hab. Urszula Czarnik, prof. zw.