Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka

Data ogłoszenia: 
06/06/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Żywienia Człowieka

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienia, na kierunku towaroznawstwo;
 • dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka z ukierunkowaniem na technologię gastronomiczną;
 • znajomość metodologii badań z zakresu technologii gastronomicznej;
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii gastronomicznej – sztuki kulinarnej.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera,
 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 6. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668),
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy Kandydatów spoza Uniwersytetu.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie Kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Wynagrodzenie  zasadnicze 3205 PLN.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 -  w terminie do dnia 04.07.2019 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 12.07.2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Dziekan

Wydziału Nauki o Żywności

prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz