Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka

Data ogłoszenia: 
26/09/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUKI O ŻYWNOŚCI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Żywienia Człowieka

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • posiadać stopień magistra inżyniera w dyscyplinie technologia żywności i żywienia,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu technologii żywności i żywienia człowieka z ukierunkowaniem  na żywienie człowieka, 
 • znajomość metodologii badań z zakresu nauk żywieniowych;
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu żywienia człowieka i dietetyki,
 • wykazywać się biegłą znajomością języka polskiego (obcokrajowcy)

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie stopnia magistra inżyniera,
 5. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,
 6. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego – dotyczy obcokrajowców,       
 7. oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)
 8. oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego – dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu .

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Przedział wynagrodzenia  zasadniczego 2450 zł - 2600 zł.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Pl. Cieszyński 1, pok. 123 -  w terminie do dnia 9 października  2017 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 listopada 2017 r.

 

                                                                             Dziekan

                                                                          Wydziału Nauki o Żywności

                                                                       prof. dr hab. inż. Małgorzata Darewicz, prof. zw.