Konkurs na stanowisko Asystenta w Katedrze Żywienia Człowieka

Data ogłoszenia: 
12/11/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN

Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko Asystenta

w Katedrze Żywienia Człowieka

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełnić warunki określone w art. 109  i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Statutu UWM w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać stopień doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienie lub dietetyka lub tytuł zawodowy magistra-inżyniera w zakresie technologii żywności i żywienia ze specjalnością żywienie człowieka lub magistra w zakresie dietetyki;
 • znać metodologię badań z zakresu nauki o żywieniu człowieka lub dietetyki;
 • legitymować się aktywnością naukową w obszarze badań z zakresu nauki o żywieniu człowieka lub dietetyki;
 • brać czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności udziałem w konferencjach naukowych;
 • wykazywać predyspozycje do pracy naukowej w obszarze nauki o żywieniu człowieka lub dietetyki;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie dydaktyczne z zakresie nauki o żywieniu człowieka lub dietetyki;
 • wykazywać się umiejętnością zespołowej współpracy dydaktycznej i naukowej;
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka obcego.


Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Spis publikacji,
 5. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego* wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (*języka polskiego dla obcokrajowców),
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z póź. zm.).

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo :

 • Odpis dyplomu doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia lub dietetyka lub dyplom ukończenia studiów wyższych magistra-inżyniera na kierunku technologia żywności i żywienia ze specjalnością żywienie człowieka lub magistra w zakresie dietetyki, zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia.


Ponadto:
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymienionymi dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w  Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa dnia  25.11.2013 r. 
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 20.12.2013 r.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

 

DZIEKAN
Wydziału Nauki o Żywności

/prof. dr hab. Bogusław Staniewski/