Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Zoologii

Data ogłoszenia: 
21/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU BIOLOGII i BIOTECHNOLOGII

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs na stanowisko

asystenta w Katedrze Zoologii

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • posiadać stopień doktora nauk biologicznych w dyscyplinie biologia, specjalność zoologia,
 • praca doktorska powinna być opublikowana w postaci monografii lub zbioru publikacji,
 • posiadać dorobek naukowy z zakresu zoologii, w tym ornitologii oraz ochrony środowiska poparty publikacjami w czasopismach z listy MNiSW i/lub bazy Journal Citation Reports,
 • posiadać doświadczenie w kierowaniu lub uczestnictwie w co najmniej jednym projekcie badawczym,
 • posiadać doświadczenie w pracy badawczej w warunkach terenowych, w stosowaniu metod z zakresu ornitologii oraz w wykonywaniu ekspertyz z zakresu ochrony przyrody (ochrony zwierząt, monitoringu środowiska),
 • posiadać doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych na poziomie akademickim
  z rozpoznawania zwierząt w warunkach terenowych,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i języka angielskiego w mowie i w piśmie,
 • UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia
  27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Opis wymaganej wiedzy i umiejętności:

 • posiadanie wiedzy z zakresu zoologii, w tym ornitologii oraz podstaw prawnych ochrony zwierząt,     w tym ochrony w ramach sieci Natura 2000,
 • umiejętność prowadzenia obserwacji terenowych i biegłego rozpoznawania przedstawicieli kręgowców fauny Polski w warunkach terenowych,
 • umiejętność wykonywania badań ornitologicznych (m.in. kartograficznej oceny liczebności ptaków lęgowych, analizy biometrycznej) oraz stosowania analiz statystycznych w biologii,
 • umiejętność przeprowadzania i nauczania wykonywania ekspertyz z zakresu ochrony przyrody (ochrony zwierząt, monitoringu środowiska).

Oczekiwane predyspozycje:

 • zdolność prowadzenia samodzielnej pracy badawczej; skuteczność w rozwiązywaniu problemów metodycznych, chęć poznawania i wdrażania nowych technik badawczych,
 • gotowość do aktywnego uczestnictwa w konferencjach i stażach naukowych oraz seminariach             i kursach szkoleniowych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM w Olsztynie, ul. M. Oczapowskiego 1 A, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • Curriculum vitae,
 • odpis dyplomu lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia doktora,
 • opinię z dotychczasowego miejsca pracy lub z miejsca odbywania studiów doktoranckich (kierownika jednostki lub promotora),
 • wykaz publikacji.

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 04.11.2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 15.12.2013 r.
                                                                                     
DZIEKAN
dr hab. Tadeusz Kamiński, prof. UWM