Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Wczesnej Edukacji

Data ogłoszenia: 
22/10/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Wczesnej Edukacji

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:                 

 1. tytuł zawodowy magistra filologii angielskiej,
 2. kwalifikacje nauczycielskie w zakresie nauczania języka angielskiego,
 3. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych ze studentami,
 4. doświadczenie w zakresie nauczania języka angielskiego dzieci,
 5. aktywność naukową (publikacje, aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych),
 6. zaawansowanie w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
 7. dodatkowe kwalifikacje np. w zakresie sztuk plastycznych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie (kierowanie do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 1. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu  zawodowego magistra filologii angielskiej,
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariusz_osobowy.pdf
 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym,
 5. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
 6. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych_rekrutacja_konkurs.pdf

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowane kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 246 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1669)
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2450 zł.

Termin składania dokumentów upływa dnia 5 listopada 2018 r.  Rozstrzygniecie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od daty jego zakończenia. Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.                                                                                                                            

Dziekan

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Olsztyn, dnia  22 października 2018 r.