Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

Data ogłoszenia: 
04/09/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski W OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs

na  stanowisko  asystenta
w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta (w wymiarze 1/2 etatu) powinni:

 • posiadać tytuł magistra Turystyki i rekreacji,
 • posiadać tytuł magistra Pedagogiki,
 • posiadać uprawnienia wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • posiadać kwalifikacje animatora czasu wolnego,
 • posiadać licencję okręgowego sędziego koszykówki,
 • posiadać opublikowane lub złożone (potwierdzenie wydawnictwa) do druku 2 publikacje z zakresu nauk o kulturze fizycznej.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do JM Rektora),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • odpis (potwierdzona kopia) dokumentów stwierdzających uzyskanie tytułów naukowych,
 • potwierdzenie posiadania ww. uprawnień kwalifikacji oraz licencji,
 • potwierdzenie opublikowania lub złożenia do druku 2 publikacji z zakresu nauk o kulturze fizycznej,
 • świadectwo pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli kandydat nie był poprzednio zatrudniony w UWM),
 • deklaracja, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie).

Informacja:

 • Stanowisko asystenta w wymiarze 1/2 etatu
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 5, p. 326 A w terminie do dnia 17 września 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta wynosi 2500 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

                                 

 

                                    

    Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku


                                                                     dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM