Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

Data ogłoszenia: 
04/07/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
ogłasza  konkurs

na  stanowisko  asystenta
w Katedrze Turystyki, Rekreacji i Ekologii

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni:

 • posiadać stopień doktora Nauk o Ziemi w zakresie geografii lub w dziedzinie nauk rolniczych,
 • posiadać dorobek naukowy w reprezentowanej dziedzinie nauki oraz w zakresie geografii turyzmu, krajoznawstwa, turystyki, rekreacji,
 • posiadać doświadczenie dydaktyczne,
 • posiadać biegłą znajomość języka polskiego i w stopniu komunikatywnym języka angielskiego,
 • wyrazić zgodę na wliczenie do minimum kadrowego na kierunku Turystyka i rekreacja.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do JM Rektora),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz publikacji/osiągnięć naukowych Kandydata z ostatnich 3 lat,
 • świadectwo pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli kandydat nie był poprzednio zatrudniony w UWM),
 • deklaracja, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
 • oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie).

Informacja:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 5, p. 326A w terminie do dnia 17 lipca 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2017 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3500 – 4200 PLN
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

                                 

 

                                    

    Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku


                                                                     dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM