Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Teologii Biblijnej

Data ogłoszenia: 
16/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Teologii Biblijnej

 

Wymagania stawiane kandydatowi:

 1. stopień doktora nauk teologicznych w zakresie  teologii biblijnej;
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z teologii biblijnej i zakresu nauk o rodzinie;
 3. opublikowanie przynajmniej jednej monografii autorskiej;
 4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (test jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie;
 2. kwestionariusz osobowy;
 3. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk teologicznych w zakresie teologii biblijnej;
 4. informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych;
 5. wykaz publikacji naukowych;
 6. deklaracja informująca, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

Termin składania dokumentów upływa dnia 30.10.2013 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 4.11.2013 r.

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM