Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

Data ogłoszenia: 
29/11/2019
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Katedrze Technologii Materiałów i Maszyn

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 1. stopień magistra inżyniera uzyskany na kierunku  mechanika i budowa maszyn, inżynieria materiałowa, lub mechatronika, albo stopień doktora inżyniera w dyscyplinie inżynieria mechaniczna (budowa i eksploatacja maszyn);
 2. predyspozycje do prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkole wyższej;
 3. umiejętność wykorzystywania nowoczesnych metodyk badawczych stosowanych w inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej i mechatroniki;
 4. biegła obsługa komputera oraz programów użytkowych CAD/CAM, SCADA (np. ZERO, MTS, Edge CAM, Solid Edge);
 5.  umiejętność obsługi urządzeń sterowanych numerycznie (CNC): obrabiarek skrawających, robotów spawalniczych, obrabiarek elektroerozyjnych, przecinarek plazmowych i laserowych;
 6. biegła znajomość języka polskiego w mowie i piśmie oraz języka angielskiego umożliwiająca prowadzenie zajęć dydaktycznych;
 7. umiejętność pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 1.  podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2.  życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy,
 4. dyplom ukończenia studiów magisterskich
 5. deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668);
 6. pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 7. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdatności do pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu),
 8. pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę)
 9. zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668).

 Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem  30 grudnia 2019 r.

                   D Z I E K A N

                dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.