Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

Data ogłoszenia: 
04/11/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko  a s y s t e n t a
w Katedrze Rozrodu Zwierząt z Kliniką

 

Kandydaci przystępujący do konkursu powinni spełnić warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadanie tytułu lekarza weterynarii,
 • posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego z zakresu rozrodu zwierząt,
 • doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 • udokumentowana działalność kliniczna w zakresie rozrodu zwierząt,
 • biegła znajomość języka obcego.


Wymagane dokumenty:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie.
 2. Życiorys.
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią.
 4. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
 5. Wykaz osiągnięć w pracy naukowo-badawczej.
 6. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie.
 7. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego.
 8. Opinię promotora/kierownika Katedry (dotyczy doktorantów lub pracowników UWM).
 9. Świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni).


Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.
Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 14, w terminie do dnia 18 listopada 2013 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 25 listopada 2013 r.


Prof. dr hab. Andrzej Koncicki
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej