Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji

Data ogłoszenia: 
02/01/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN I RADA WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w  Katedrze Psychologii Rozwoju i Edukacji

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać m.in.:

- tytuł zawodowy magistra psychologii z preferowaną specjalnością psychologia rozwoju, kliniczna,

- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych w zakresie psychologii,

- publikacje w pismach i książkach psychologicznych,

- wymagane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, w tym doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu psychologii rozwoju, klinicznej lub zdrowia,

- dodatkowymi atutami będą znajomość języka angielskiego, działalność społeczna oraz współpraca międzynarodowa.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia,

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

 Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale 2450 - 3000 zł

Termin składania dokumentów upływa z dniem 16 stycznia 2017 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                    dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM