Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Karnego Materialnego

Data ogłoszenia: 
07/05/2014
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa Karnego Materialnego

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł magistra prawa,
  • dobra znajomość prawa karnego materialnego,
  • biegła znajomość (wykładowa) języka angielskiego i co najmniej dobra ( na poziomie komunikatywnym) języka rosyjskiego,
  • możliwość prowadzenia badań naukowych interdyscyplinarnych (prawa karnego materialnego, kryminologii, prawa karnego procesowego i kryminalistyki).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012r. poz.572 z późn. zm.).

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie pok.9 ul. Warszawska 98 następujące dokumenty:

  •  podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
  •   życiorys naukowy,
  •   kwestionariusz osobowy z fotografią,
  •   dyplom ukończenia studiów wyższych,
  •  wykaz  dorobku naukowego,

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty. Termin składania podań upływa z dniem 20.05.2014 r.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

Prof. dr hab. Stanisław Pikulski