Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Finansowego

Data ogłoszenia: 
09/12/2013
Stanowisko: 
asystent

D Z I E K A N  WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa Finansowego

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

  • posiadać tytuł magistra prawa,
  • dobra znajomość prawa rynku finansowego w powiązaniu z prawem podatkowym,
  • biegła znajomość (wykładowa) języka angielskiego i co najmniej dobra ( na poziomie komunikatywnym) języka francuskiego,
  • możliwość prowadzenia badań naukowych interdyscyplinarnych (prawo finansowe, ekonomia, prawo gospodarcze).

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U.2012r. poz.572 z późn. zm.).
Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie pok.9 ul. Warszawska 98 następujące dokumenty:

  • podanie adresowane do Rektora UWM w Olsztynie
  • życiorys naukowy,
  • kwestionariusz osobowy z fotografią,
  • dyplom ukończenia studiów wyższych,
  • wykaz dorobku naukowego

Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo:

  • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego, opinię z ostatniego miejsca pracy.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 23.12.2013 r.

 

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Prof. dr hab. Stanisław Pikulski