Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego

Data ogłoszenia: 
06/09/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

 na stanowisko asystenta
w Katedrze Prawa Cywilnego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w treści art. 109 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572, ze zm.)
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • stopień doktora nauk prawnych,

 • nie mniej niż 30 pkt. z publikacji uwzględnianych w wykazach MNiSW,

 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w szkolnictwie wyższym,

 • znajomość co najmniej jednego języka obcego – preferowany język niemiecki,

 • udział w realizacji czynności administracyjnych, marketingowych, badawczo-naukowychzwiązanych z profilem działalności Katedry,

 • dorobek naukowy w zakresie nauk prawnych.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra prawa,

 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,

 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,

 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 19 września 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30 września 2016 r.

 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: do 2450 PLN

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak