Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Data ogłoszenia: 
27/05/2016
Stanowisko: 
asystent

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych na kierunku ekonomia lub zarządzanie,
 • stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie kompetencji pedagogicznych,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkole wyższej, 
 • doświadczenie w praktyce gospodarczej,
 • posiadanie dorobku naukowego w dziedzinie ekonomii, a w szczególności polityki społecznej i rynku pracy oraz kapitału ludzkiego,
 • znajomość problematyki z zakresu polityki społecznej, przede wszystkim rynku pracy,
 • umiejętności prowadzenia badań naukowych i zarządzania projektami, 
 • zaawansowaną znajomość języka angielskiego,
 • umiejętności prowadzenia wykładów, konwersacji, ćwiczeń i warsztatów w języku polskim i angielskim w ramach programów Erasmus w zakresie rynku pracy, nauki o pracy, polityki społecznej i kapitału ludzkiego, 
 • biegłą znajomość obsługi komputera.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplomy potwierdzające kompetencje,
 • informacja o osiągnięciach dydaktycznych/ naukowych,
 • opinia promotora pracy doktorskiej,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 4. Przedział wynagrodzenia zasadniczego 2450 zł - 2600 zł.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 6).
Termin składania podań upływa z dniem 13 czerwca 2016 r.

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM