Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

Data ogłoszenia: 
11/12/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Polityki Społecznej i Ubezpieczeń

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • dorobek naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych z tematyki polityki społecznej i rynku pracy,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej w prowadzeniu zajęć z polityki społecznej,
 • europejskiego oraz międzynarodowego rynku pracy, międzynarodowych stosunków gospodarczych,
 • znajomość języka angielskiego,
 • doświadczenie w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki,
 • doświadczenie w realizacji grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • informacja o doświadczeniu dydaktycznym,
 • udokumentowany dorobek naukowy w dziedzinie nauk ekonomicznych z tematyki polityki społecznej i rynku pracy,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy (lub opinia promotora pracy magisterskiej),
 • oświadczenie o biegłej znajomości języka angielskiego,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • udokumentowane doświadczenie w skutecznym ubieganiu się o granty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki,
 • udokumentowane doświadczenie w realizacji grantów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4.
Termin składania podań upływa z dniem 3 stycznia 2014 r.

Dziekan
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).