Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa

Data ogłoszenia: 
22/11/2013
Stanowisko: 
asystent

WYDZIAŁ NAUK TECHNICZNYCH

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

na stanowisko asystenta

w Katedrze Podstaw Bezpieczeństwa
od 22 listopada 2013 roku do 9 grudnia 2013 roku.

 

Wymagane dokumenty:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
  2. curriculum vitae,
  3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
  4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych w dziedzinie nauk technicznych (mechanika)  lub rolniczych (inżynieria rolnicza).


Wymagania:

  • dorobek odpowiadający wymaganiom na stanowisko asystenta  zgodnie z wymaganiami zatwierdzonymi przez Radę Wydziału Nauk Technicznych,
  • dydaktyka w zakresie nauczania zintegrowanych technik zabezpieczenia mienia (wskazane posiadanie licencji KW Policji, Koncesji MSWiA), zasad bezpieczeństwa informacji (wskazane posiadanie certyfikatu bezpieczeństwa osobowego, co najmniej poufne),
  • badania naukowe w zakresie bezpieczeństwa technicznego i bezpieczeństwa żywności.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

  • UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny
  • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
  • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 

DZIEKAN
dr hab. inż. Adam Lipiński, prof. UWM.