Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii Klinicznej

Data ogłoszenia: 
03/10/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Pediatrii Klinicznej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • co najmniej trzyletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami polsko i anglojęzycznymi,
 • doświadczenie na stanowisku asystenta,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny z zakresu pediatrii klinicznej,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu,
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, al. Warszawska 30, w  terminie do dnia 17 października 2016 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 2450–2600 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

                                                                                       Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

prof. dr hab. n. med. Andrzej Rynkiewicz