Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii

Data ogłoszenia: 
21/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK MEDYCZNYCH

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

 ogłasza konkurs
na  stanowisko asystenta w Katedrze Pediatrii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005r. (Dz. U. 164, poz. 1365 z późn. zm.) oraz odpowiadają właściwym kryteriom kwalifikacyjnym:

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza lub inne wykształcenie wyższe medyczne,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo – badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej na stanowisku asystenta min. 2 lata,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • dorobek naukowy z zakresu nauk medycznych,
 • umiejętność pracy w zespole.

Zainteresowani składają w Dziekanacie Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 C, następujące dokumenty:

 • podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 • odpis dyplomu ukończenia studiów,
 • suplement do dyplomu,
 • wykaz osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych,
 • wykaz dorobku naukowego,
 • kopia prawa wykonywania zawodu,
 • informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych, informację o doświadczeniu w pracy dydaktycznej.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Termin składania podań upływa z dniem 03 listopada 2013 r.

 
 
DZIEKAN
prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz