Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej

Data ogłoszenia: 
26/10/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

w  Katedrze Pedagogiki  Opiekuńczej

na stanowisko: asystenta

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta  powinni posiadać m.in.:

- stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk społecznych lub nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki

- publikacje w czasopismach i książkach pedagogicznych

- wymagane jest doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, w tym doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej

- dodatkowymi atutami będą działalność społeczna, doświadczenie praktyczne w obszarze edukacji

- doświadczenie w organizacji badań naukowych z zakresu nauk społecznych.

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie)

- odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk społecznych lub nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym

- życiorys

- kwestionariusz osobowy

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

 

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 ze zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 2450 - 3000 zł

 

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9 listopada 2016 r.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

                                                                              dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM