Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Opiekuńczej

Data ogłoszenia: 
03/10/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w  Katedrze Pedagogiki  Opiekuńczej

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta  powinni posiadać m.in.:

 - wszczęty przewód doktorski w dziedzinie nauk społecznych lub nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki,

- publikacje naukowe z zakresu pedagogiki,

- doświadczenie w pracy dydaktycznej w szkolnictwie wyższym, w tym doświadczenie w nauczaniu przedmiotów z zakresu pedagogiki opiekuńczej,

- doświadczenie praktyczne w obszarze edukacji oraz działalności społecznej i organizacyjnej w środowisku akademickim,

- doświadczenie w organizacji badań naukowych z zakresu pedagogiki,

- wiedzę i umiejętności z zakresu socjoterapii (odpowiednio udokumentowane).

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

- podanie (kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),

- potwierdzenie wszczęcia przewodu doktorskiego,

- informacja o dorobku dydaktycznym, naukowym i organizacyjnym,

- życiorys,

- kwestionariusz osobowy,

- oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

 

Ponadto:

1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

2. Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto zawiera się w przedziale 2450 - 2800 zł.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 17 października 2016 roku.

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych 10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 14, p. 4.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu miesiąca od dnia jego zakończenia.

 

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych

 dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM