Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Ogólnej

Data ogłoszenia: 
07/09/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK SPOŁECZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta w Katedrze Pedagogiki Ogólnej

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:                 

 1. tytuł zawodowy magistra pedagogiki
 2. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych,
 3. doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 4. aktywność naukową (publikacje, aktywny udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych) w zakresie pedagogiki szkoły wyższej, animacji społeczno-kulturalnej,
 5. bardzo dobrą znajomość języka angielskiego.

Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. podanie (kierowanie do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie),
 1. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu  zawodowego magistra pedagogiki,
 2.  życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/kwestionariusz_osobowy.pdf
 4. informacja o dorobku naukowym, dydaktycznym oraz organizacyjnym,
 5. zaświadczenie potwierdzające znajomość języka angielskiego wydane przez Studium Języków Obcych UWM w Olsztynie,
 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na wymienionym stanowisku http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.pdf
 7. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z zarządzeniem nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego  w Olsztynie z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – zał. nr 1 i zał. nr 2) http://wns.uwm.edu.pl/sites/default/files/uploads/Baza_dokumentow/zgoda_na_przetwarzanie_danych_osobowych_zwyklych.pdf

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu bez podania przyczyn.
 2. Niepoinformowane kandydata o wynikach konkursu jest jednoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.)
 4. Wynagrodzenie zasadnicze brutto 2450 zł.

Termin składania dokumentów upływa dnia   21 września 2018 r. Rozstrzygniecie konkursu nastąpi do 30 września 2018 r.

Dokumenty należy składać w dziekanacie Wydziału Nauk Społecznych ul. Żołnierska 14 pok. 4, 10-561 Olsztyn.                                                                                                                  Dziekan

Dr hab. Sławomir Przybyliński, prof. UWM

Olsztyn, dnia  7 września 2018 r.