Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

Data ogłoszenia: 
11/04/2014
Stanowisko: 
asystent

Dziekan Wydziału Nauki o Żywności
Uniwersytetu  Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

ogłasza konkurs

na stanowiskoasystenta
w Katedrze Mleczarstwa i Zarządzania Jakością

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełnić warunki określone w art. 109  i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.)
i Statutu UWM w Olsztynie oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać stopień doktora nauk rolniczych w zakresie: technologia żywności i żywienie człowieka ze specjalnością technologia mleczarska;
 • posiadać wykształcenie w zakresie pedagogiki szkoły wyższej;
 • znać metodologię badań z zakresu fizykochemicznej, organoleptycznej i mikrobiologicznej oceny mleka i produktów mleczarskich;
 • wykazywać predyspozycje do pracy naukowej w obszarze nauki o mleku i jego przetworach;
 • legitymować się aktywnością naukową w obszarze badań z zakresu technologii mleczarskiej;
 • brać czynny udział w życiu naukowym przejawiający się w szczególności udziałem w konferencjach naukowych;
 • posiadać udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu technologii mleczarskiej, higieny środowiska produkcji w przemyśle mleczarskim, systemów zapewniania bezpieczeństwa żywności;
 • wykazywać się umiejętnością zespołowej współpracy dydaktycznej i naukowej;
 • posiadać potwierdzony staż pracy na stanowisku naukowo- dydaktycznym; posiadać biegłą znajomość języka polskiego w mowie i w piśmie oraz języka obcego.

 Wykaz wymaganych dokumentów:

 1. Podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 2. Życiorys zawodowy,
 3. Kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. Wykaz dorobku naukowego
 5. Certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego* wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie (*języka polskiego dla obcokrajowców),
 6. Oświadczenie, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurki w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z póź. zm.).

 Kandydaci spoza Uczelni składają dodatkowo :

 1. Odpis dyplomu doktora w dyscyplinie technologia żywności i żywienia
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 3. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia.

Ponadto: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn.Dz.U.2012 r. poz.572 z późn. zm.).
Zgłoszenia udziału w konkursie wraz z wymienionymi dokumentami należy składać osobiście lub drogą pocztową w  Dziekanacie Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, pl. Cieszyński 1 /pok.123/. Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Wydziałową Komisję Konkursową.

Termin składania dokumentów w Dziekanacie upływa dnia  22.04.2014 r.  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 15.06.2014 r.

Kandydatom, których oferty nie zostaną przyjęte, dokumenty zostaną zwrócone.

 

 

DZIEKAN
Wydziału Nauki o Żywności  

/prof. dr hab. Bogusław Staniewski/