Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mikroekonomii

Data ogłoszenia: 
18/10/2013
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN

WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Mikroekonomii

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • ukończone studia magisterskie w dziedzinie nauk ekonomicznych,
 • dorobek dydaktyczny/naukowy,
 • znajomość języka angielskiego.

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • informacja o osiągnięciach dydaktycznych/ naukowych,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy (lub opinia promotora pracy magisterskiej),
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 • potwierdzenie znajomości języka angielskiego.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, 10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4.

Termin składania podań upływa z dniem 8 listopada 2013 r.

Dziekan
dr hab. Janusz Heller, prof. UWM

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).