Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

Data ogłoszenia: 
23/10/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko asystenta

w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 2450,- zł – 3000,- zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.), wymagania określone w § 2 ust. 2  Uchwały Nr  338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie  kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • - bardzo dobra znajomość PHP 5 oraz Zend Framework
 • - programowanie obiektowe (OOP)
 • - znajomość Java for Android, Java EE
 • - znajomość C ,C++, C# - znajomość baz danych Oracle, Firebird
 • - doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu hurtowni danych w tym tworzenie narzędzi ETL
 • - umiejętność pracy w zespole,
 • - dobra znajomość języka obcego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 922 ze zm.),
 2. życiorys zawodowy,
 3. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 4. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra lub magistra inżyniera informatyki lub równorzędny,
 5. informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
 6. opinię promotora lub referencje z ostatniego miejsca pracy,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/ogloszenia/oferty-pracy

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 ze zm.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do 6 listopada 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

                                                                                                                                                                                   Dziekan

                                                                                                                                                             Wydziału Matematyki i Informatyki

                                                                                                                                                             dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

 

Olsztyn, dnia 23 października 2017 roku