konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Ilościowych

Data ogłoszenia: 
30/05/2018
Stanowisko: 
asystent

                              

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
ogłasza konkurs na stanowisko
asystenta w Katedrze Metod Ilościowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • tytuł magistra w zakresie nauk o ekonomicznych, specjalność nauki o zarządzaniu
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie procesów informacyjnych
  w zarządzaniu
 • udokumentowany dorobek naukowo-dydaktyczny z zastosowaniem technologii informacyjnych w zarządzaniu
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych
 • odbyte staże dydaktyczne w ośrodkach krajowych i zagranicznych
 • biegłą znajomość języka angielskiego, umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • wykaz osiągnięć w pracy dydaktycznej,
 • wykaz publikacji,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

 

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

 

Minimalna stawka wynagrodzenia zasadniczego wynosi 2450-2600 zł.

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,

10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2)

Termin składania podań upływa z dniem 14 czerwca 2018 r.

      

Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

Prof. dr hab. Roman Kisiel, prof. zw.