Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Metod Ilościowych

Data ogłoszenia: 
18/08/2016
Stanowisko: 
asystent

                                                  DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH
                                          UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta

w Katedrze Metod Ilościowych

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które posiadają:

 • stopień doktora w zakresie nauk ekonomicznych, specjalność nauki o zarządzaniu,
 • udokumentowany dorobek naukowy z procesów informacyjnych w zarządzaniu,
 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych,
 • doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w zakresie procesów informacyjnych w zarządzaniu,
 • odbyte staże dydaktyczne w ośrodkach krajowych i zagranicznych,
 • biegłą znajomość języka angielskiego, umożliwiającą prowadzenie zajęć dydaktycznych.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów wyższych,
 • dyplom nadania stopnia doktora,
 • informacja o osiągnięciach naukowych oraz dydaktycznych,
 • wykaz publikacji,
 • opinia z ostatniego miejsca pracy,
 • oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta.

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).
 • Przedział wynagrodzenia  zasadniczego 2450 zł - 2600 zł.

 

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie,10-957 Olsztyn-Kortowo, ul. Oczapowskiego 4 (p. 2).

Termin składania podań upływa z dniem 12 września 2016 r.

 

 

                                                                                                                                                                                                                          Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych

                                                                                                                                                                                                                          dr hab. Janusz Heller, prof. UWM