Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej

Data ogłoszenia: 
14/01/2019
Stanowisko: 
asystent

Olsztyn, dn. 14.01.2019 r.

 

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ZDROWIU

COLLEGIUM MEDICUM

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Medycyny Laboratoryjnej

 

Warunki podmiotowe wymagane od kandydatów przystępujących do konkursu:

 • tytuł zawodowy lekarza, magistra analityki medycznej, magistra biologii lub magistra biotechnologii,
 • kwalifikacje i predyspozycje do pracy naukowo-badawczej,
 • doświadczenie w pracy dydaktycznej ze studentami,
 • udokumentowany dorobek naukowy i organizacyjny,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność pracy w zespole.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy (obowiązujący w UWM),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 5. kopia prawa wykonywania zawodu (dotyczy kandydatów z tytułem zawodowym lekarza),
 6. informacja o dotychczasowych osiągnięciach dydaktycznych, organizacyjnych, naukowych,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku asystenta,
 8. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1668),
 9. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Żołnierska 14 c, w terminie do dnia 13 lutego 2019 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: 3205–3500 zł brutto.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu

 dr hab. n. med. Anna Doboszyńska, prof. UWM