Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej

Data ogłoszenia: 
07/03/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK TECHNICZNYCH

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

O G Ł A S Z A   K O N K U R S

nastanowisko asystenta

w Katedrze Mechatroniki i Edukacji Techniczno-Informatycznej

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale 2450-2600 zł

 

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełniać warunki określone w art. 109 i art. 114 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.) i Uchwały Senatu nr 338 z dnia 29 listopada 2013 roku  oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra inżyniera uzyskany na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub kierunku równoważnym;
 • wykazywać się dobrą znajomością języka angielskiego oraz biegłą znajomością języka polskiego (dotyczy obcokrajowców).

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta oczekuje się:

 • posiadania doświadczenia w modelowaniu układów mechatronicznych,
 • posiadania umiejętności obsługi pakietu MATLAB i SIMILINK,
 • posiadania udokumentowanego doświadczenia w realizowaniu prac naukowo-badawczych,
 • posiadania dorobku naukowego,
 • posiadania umiejętności pracy w zespole i analitycznego myślenia.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub równoważnym,
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka angielskiego,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy obcokrajowców),
 • wykaz dorobku naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające znajomość zagadnień związanych z modelowaniem układów mechatronicznych,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdolności do pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu),
 • pisemną opinię bezpośredniego przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu).

Ponadto:

- UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny

- Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

- Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012r., poz. 572 z późn. zm.).

 Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM, Olsztyn ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102.

Termin składania podań upływa z dniem 20.03.2017roku.

 

         

         D Z I E K A N

     dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.