Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
14/07/2017
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 • dyplom magistra inżyniera leśnictwa,
 • posiadanie stopnia doktora nauk leśnych lub pokrewnych, albo otwarty przewód doktorski (temat planowanej rozprawy doktorskiej związany z leśnictwem i ekologią lasu),
 • udział w międzynarodowych projektach badawczych,
 • publikacje w międzynarodowych, renomowanych czasopismach z zakresu leśnictwa i ekologii lasu,
 • znajomość języka polskiego (w mowie i piśmie).

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr  UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy z fotografią,
 • odpis dyplomu,
 • wykaz osiągnięć w działalności naukowo-badawczej,
 • oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjecie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,

Ponadto:

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

DATA OGŁOSZENIA: 14.07.2017 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 27.07.2017 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

Dziekan

                                                                                                    prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk