Konkurs na stanowisko asystenta w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

Data ogłoszenia: 
07/10/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA I ROLNICTWA
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w KATEDRZE LEŚNICTWA I EKOLOGII LASU

 

Zgłaszający się do konkursu winni spełniać następujące warunki:

 1. Ÿ dyplom magistra inżyniera leśnictwa, uzyskany nie później niż 5 lat temu,
 2. Ÿ doświadczenie dydaktyczne,
 3. Ÿ udział w projektach badawczych,
 4. Ÿ znajomość języka polskiego oraz języka angielskiego (w mowie i piśmie).

Kandydaci składają w Dziekanacie Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 8 pokój 04, następujące dokumenty:

 1. podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie
 2. życiorys,
 3. kwestionariusz osobowy z fotografią,
 4. odpis dyplomu,
 5. wykaz publikacji naukowych oraz konferencji,
 6. certyfikat poświadczenia znajomości języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczania Znajomości Języka Obcego UWM w Olsztynie,
 7. oświadczenie kandydata, że stan zdrowia pozwala mu bez zastrzeżeń na podjęcie pracy na stanowisku nauczyciela akademickiego,
 8. świadectwo pracy z opinią z poprzedniego miejsca zatrudnienia (dotyczy osób spoza Uczelni)

Ponadto:

 1. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 2. Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy
  w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

 

DATA OGŁOSZENIA:7.10.2016 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 20.10.2016 r.

Uczelnia nie zapewnia mieszkania.

 

 

 Dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa

                                                                                          prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk