Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Środowiska

Data ogłoszenia: 
19/02/2018
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU NAUK O ŚRODOWISKU
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w OLSZTYNIE
ogłasza  konkurs

na  stanowisko  asystenta
w Katedrze Inżynierii Środowiska

 

Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni:

 • posiadać stopień doktora nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk biologicznych, w dyscyplinie biotechnologia,
 • posiadać stopień doktora nauk technicznych, dyscyplina inżynieria środowiska,
 • posiadać dorobek naukowy w reprezentowanej dziedzinie nauki,
 • posiadać doświadczenie związane z realizacją projektów finansowanych ze środków międzynarodowych w ramach programu Horyzont 2020,
 • posiadać doświadczenie związane z realizacją i kierowaniem projektów finansowanych ze środków krajowych,
 • posiadać doświadczenie związane z tematyką dotyczącą zagadnień o tematyce biogazowej udokumentowane publikacjami naukowymi w czasopismach z JCR
 • posiadać biegłą znajomość języka angielskiego,
 • posiadać doświadczenie w pisaniu artykułów naukowych,

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 • podanie o zatrudnienie na ww. stanowisku (kierowane do JM Rektora),
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,
 • odpis (potwierdzona kopia) dokumentu stwierdzającego nadanie stopnia naukowego doktora,
 • wykaz publikacji/osiągnięć naukowych Kandydata z ostatnich 3 lat,
 • świadectwo pracy z poprzednich zakładów pracy (w przypadku jeśli kandydat nie był poprzednio zatrudniony w UWM),
 • deklaracja, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy kandydata,
 • Oświadczenie o stanie zdrowia i zdolności do pracy bez zastrzeżeń na stanowisku nauczyciela akademickiego (dotyczy osób spoza UWM w Olsztynie).

Informacja:

 • Zatrudnienie na stanowisko asystenta jest w ramach projektu pt „Research Coordination for a Low-Cost Biomethane Production at Small and Medium Scale Applications" (Record Biomap), Grant Agreement 691911 w ramach programu Horizon 2020 research and innovation programme.
 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Środowisku Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie ul. M. Oczapowskiego 5, p. 326A w terminie do dnia 05 marca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 31 marca 2018 r.
 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta wynosi:1450 PLN (0,5 etatu)
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.
 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842).

                                                                                   

    Dziekan Wydziału Nauk o Środowisku


                                                                     dr hab. inż. Ewa Paturej, prof. UWM