Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Inżynierii Bezpieczeństwa

Data ogłoszenia: 
26/02/2019
Stanowisko: 
asystent

Kandydaci przystępujący do konkursu na stanowisko asystenta powinni spełniać warunki określone w art. 113 i art. 116 ust. 2 pkt 4 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668), Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 333 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 26 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz odpowiadać następującym kryteriom:

 • posiadać tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku Informatyka lub kierunku równoważnym, albo magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub kierunku równoważnym, albo stopień doktora w dyscyplinie Informatyka (w dziedzinie nauk technicznych), Budowa i Eksploatacja Maszyn, Mechanika lub Inżynieria Rolnicza.

Ponadto od kandydata na stanowisko asystenta oczekuje się:

 • posiadania doświadczenia w realizacji zajęć dydaktycznych z zakresu informatyki prowadzonych w języku polskim,
 • posiadania doświadczenia w realizowaniu prac naukowo-badawczych,
 • posiadania dorobku naukowego w postaci publikacji naukowych w dyscyplinie informatyka, budowy i eksploatacji maszyn, mechaniki lub inżynierii rolniczej.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • podanie kierowane do Prorektora ds. Kadr UWM w Olsztynie,
 • życiorys,
 • kwestionariusz osobowy,
 • dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunku Informatyka lub równoważnym, albo magistra inżyniera kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub kierunku równoważnym, albo stopień doktora w dyscyplinie Informatyka (w dziedzinie nauk technicznych), Budowa i Eksploatacja Maszyn, Mechanika lub Inżynieria Rolnicza,
 • deklarację w zakresie dyscypliny naukowej, co do której kandydat do zatrudnienia informuje, że złoży oświadczenie, o którym mowa w art. 265 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668);
 • pisemną opinię potwierdzającą predyspozycje kandydata do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego,
 • wykaz dorobku naukowego oraz inne dokumenty potwierdzające znajomość zagadnień związanych z informatyką,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i zdatności do pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu),
 • pisemną opinię przełożonego z ostatniego miejsca pracy (dotyczy kandydatów spoza Uniwersytetu, którzy podjęli pracę)
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych (obowiązująca w UWM).

Ponadto:

UWM w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny na każdym etapie postępowania konkursowego.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 20 lipca 20018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018r. poz. 1668).

 Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk Technicznych UWM w Olsztynie przy ul. M. Oczapowskiego 11/D pok. 102, 10-719 Olsztyn.

Termin składania podań upływa z dniem 27-03-2019 r.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              D Z I E K A N                                                                                                                                                                                                                                                          dr hab. inż. Adam J. Lipiński, prof. UWM.