Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa

Data ogłoszenia: 
13/10/2016
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU PRAWA I ADMINISTRACJI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Historii Prawa Polskiego i Filozofii Prawa

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają warunki określone w treści art. 109 ust. 1 pkt 1-5 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. z 2012r. poz. 572, ze zm.)
Kandydaci ubiegający się o stanowisko asystenta powinni posiadać:

 • tytuł zawodowy magistra prawa,

 • prowadzenie badań naukowych w zakresie prawa i ustroju Wielkiego Księstwa Litewskiego w epoce nowożytnej, potwierdzone publikacjami,

 • średnia studiów powyżej 4,75,

 • znajomość języka angielskiego, języka niemieckiego oraz dobra znajomość języka rosyjskiego,

 • co najmniej dwa udokumentowane zagraniczne pobyty naukowe,

 • czynny udział w konferencjach naukowych,

 • akademickie nagrody i wyróżnienia.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora),

 2. życiorys,

 3. kwestionariusz osobowy ze zdjęciem,

 4. odpis dokumentu stwierdzającego uzyskanie tytułu magistra prawa,

 5. autoreferat informujący o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, dydaktycznej
  i organizacyjnej,

 6. wykaz osiągnięć naukowych Kandydata,

 7. opinię z ostatniego miejsca pracy (dotyczy osób spoza Uczelni),

 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym
  w ogłoszeniu o konkursie.

Informacje:

 • Zgłoszenia udziału w konkursie należy składać w Dziekanacie Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Warszawska 98, pok. 9 w terminie do dnia 26 października 2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 4 listopada 2016 r.

 • Wynagrodzenie dla stanowiska asystenta zawiera się w przedziale: do 2450 PLN

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.).

Dziekan Wydziału Prawa i Administracji

prof. zw. dr hab. Jerzy Kasprzak