Konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego

Data ogłoszenia: 
09/05/2014
Stanowisko: 
asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU TEOLOGII
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko asystenta
w Katedrze Historii Kościoła i Dziedzictwa Kulturowego

 

 Wymagania stawiane kandydatowi:

  1. tytuł magistra nauk teologicznych lub stopień doktora nauk teologicznych;
  2. doświadczenie w zakresie prowadzenia zajęć dydaktycznych z technologii informacyjnej oraz  funduszy i programów Unii Europejskiej;
  3. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. DZ. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Wykaz wymaganych dokumentów:

  1. podanie;
  2. kwestionariusz osobowy;
  3. odpis dokumentu stwierdzającego posiadanie tytułu magistra lub stopnia doktora;
  4. informacja o prowadzonych zajęciach dydaktycznych;
  5. wykaz publikacji naukowych;
  6. deklaracja informująca, że Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2012 r. poz. 572 z późn. zm.)

 

Termin składania dokumentów upływa dnia 23.05.2014 r.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 30.05.2014 r.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Nie poinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

 

Dokumenty należy złożyć w dziekanacie Wydziału Teologii UWM w Olsztynie, ul. Kard. Hozjusza 15, 11-041 Olsztyn.

 

 

                                                                                                              Dziekan Wydziału Teologii

Ks. dr hab. Piotr Duksa, prof. UWM